, ,
.

|      

|      

|      

|      

|     

|     


 

 | : 1  2  3  4  5


 


: //50/
: . ../
///1938 1988/
 


: 75 /50/1897/1972
: /
// // I
 


: 75 /50/1897/1972
: /
// // I
 


: /
: / / 60 


: I I I///1995
: I/ //I/II/1  2  3  4  5

|  

|  

|  


, , !
Copyright Oleg Semenov 2005-2010